Overzicht Servicepunten in UW buurt

Algemene verkoopsvoorwaarden

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op de verkoper en de koper.


Sei CVBA
Oxdonkstraat 160
1880 Kapelle-op-den-Bos

BTW BE 0875.021.459
Email


hierna genoemd de verkoper

 

Elke individuele bezoeker welke een aankoop doet via de website.


hierna genoemd de koper

 

 

Een bestelling plaatsen impliceert een volledige en onomkeerbare aanvaarding van de huidige algemene voorwaarden door de koper. De verkoper kan te allen tijde wijzigingen aanbrengen aan deze algemene verkoopsvoorwaarden. Op de lopende contracten blijven echter steeds de voorwaarden gelden die van toepassing waren op het ogenblik van de totstandkoming van de verkoop.

 

Elk geschil is onderworpen aan Belgisch recht. Wanneer er onenigheid zou optreden tussen de koper en de verkoper met betrekking tot de verkoop via de website www.energie-shop.net, dienen de koper en de verkoper te zoeken naar een onderlinge oplossing voor deze onenigheid. Wanneer dit niet mogelijk blijkt hebben de Belgische rechtbanken de volledige bevoegdheid.

Het aanbod van producten en hun omschrijving die op www.energie-shop.net terug te vinden zijn, vormen op zich geen aanbod. Pas bij het ontvangen van het PRO FORMA factuur is de koop gesloten. De verkoper behoudt zich het recht bijkomende informatie te vragen en bij gebrek hieraan de uitvoering van de bestelling te weigeren.

De producten zijn beschreven en voorgesteld met de grootste zorg. Hoe dan ook, fouten en onvolledige informatie kunnen voorkomen in de beschrijvingen. De verkoper is niet verantwoordelijk voor schade veroorzaakt door zulke fouten of onvolledige informatie. De foto's en beschrijvende teksten van de producten zijn niet contractueel bindbaar.

De verkoop is finaal zodra een pro forma factuur per e-mail werd verzonden naar de koper en de verkoper de volledige waarde in gelden heeft ontvangen voor de verkoop van het gekozen product. In afwijking van artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek blijven de verkochte, geleverde of geïnstalleerde goederen onze exclusieve eigendom tot gehele betaling van de factuur. Ondanks dit eigendomsvoorbehoud, gaat het risico wegens verlies of beschadiging over op de klant vanaf de in bezitname van de goederen.

De prijzen zijn aangegeven in Euro (€). De prijzen zijn steeds exclusief BTW aangeduid.

De verkoper behoudt zich het recht om prijzen op elk moment aan te passen zonder voorafgaande vermelding. De producten worden gefactureerd, gebaseerd op het tarief van kracht op het moment van de geregistreerde aankoop.

Voor elke levering buiten België is de koper volledig en alleen verantwoordelijk voor bijkomende lasten, belastingen en formaliteiten die kunnen voorkomen voor de verzending naar deze locatie. Bijkomend neemt de koper volledige verantwoordelijkheid om de wetgeving en condities te verifiëren voor het importeren van deze producten in het desbetreffende land.

Alle prijzen zijn exclusief levering.

Wanneer door uitzonderlijke omstandigheden het verzenden van de producten vertraging oploopt zoals hieronder beschreven of het product uit voorraad zou zijn, neemt de verkoper hiervoor geen verantwoordelijkheid in deze voor levering van de goederen, gewichtige schade inclusief economisch verlies, verlies van vertrouwen of gelijk welke speciale, indirecte verliezen deze kunnen veroorzaken.

Indien een levering overeengekomen werd, dient de koper de staat van de goederen na te kijken wanneer deze worden overhandigd door de transporteur of het servicepunt. Wanneer de verpakking geopend of beschadigd blijkt moet de koper dit onmiddellijk melden aan de transporteur of servicepunt en dit vermelden op de afleverdocumenten.

Deze voorwaarden en beperkingen doen geen afbreuk aan de wettelijke bepalingen ter zake

Wanneer de goederen beschadigd zijn moet de koper dit melden aan de verkoper door middel van E-mail (). De verkoper doet dan zijn uiterste best deze problemen op te lossen in de kortst mogelijke tijd.  

Algemene verkoopsvoorwaarden : tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zijn onze facturen contant betaalbaar. Alle klachten moeten binnen de 8 dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk gedaan worden. De facturen zullen vanaf hun vervaldatum van rechtswege en zonder aanmaning een intrest opbrengen van 15% per jaar. Indien de koper op de vervaldag niet betaalt, zal hij, zonder voorafgaande ingebrekestelling, gehouden zijn aan Sei cvba een vergoeding voor niet tijdige betaling uit te keren die 10% beloopt van de betreffende factuurwaarde, met een minimum van 125 EURO.  Deze forfaitaire overeengekomen en onverminderde vergoeding verhindert desgevallend geenszins de mogelijkheid tot indienen ven een eis tot het bekomen van meer belangrijke schadeloosstellingen.

Voor alle vragen of onduidelijkheden, dient een Email gestuurd te worden naar

 

Particuliere prijzen exlusief btw, exlusief transport Hoe verloopt uw aankoop?